Oldal kiválasztása

Információ

Mobilrobotok az oktatásban

A robotok a mai világunk minden területén megtalálhatóak, a felhasználhatóságuk sokszínűsége rengeteg kiaknázatlan lehetőséget rejt. Nem véletlen tehát, hogy az oktatás megújulásának, a korral való lépéstartásának kulcs elemévé nőtte ki magát. A robotok oktatásban történő alkalmazásával fejleszthető a tanulók algoritmikus gondolkodása, megismerkedhetnek a programozási technikákkal, a természettudomány példáin keresztül történő eszközhasználat elsajátítása pedig támogatja a STEM (természettudomány, technológia, műszaki, és matematika) területek komplex fejlesztését. A képzés célkitűzése, konkrét példákon keresztül felkészíteni a pedagógusokat a LEGO® Mindstorms EV3 robot oktatásában történő használatára.

A képzés min. 15 fő jelentkező esetén indul.

Időtartam: 3*10 óra, 3 egymást követő nap

Ár: egri helyszínen 40.000 Ft/fő, külső helyszínen 47.000 Ft/fő

2018. szeptember 1-től az ár: egri helyszínen 50.000 Ft/fő, külső helyszínen 57.000 Ft/fő

 

LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban

A LEGO® StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák fejlesztését, elsősorban a szövegértési, szövegalkotási képességeket és a középiskolában a kamaszkorra jellemző absztrakt, valamint kritikai gondolkodás fejlesztését. A Story Starter segítségével a tanulók LEGO elemek felhasználásával életből vett szituációkat, irodalmi műveket, történeteket értelmezhetnek újjá, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, és a saját digitális történetükké fűzhetik össze: karaktereket építhetnek fel, képregényeket, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.

A képzés során az alábbi korosztályok számára specifikáljuk az alkalmazási lehetőségeket az oktatásban:

alsó tagozat

A LEGO StoryStarter alkalmazása az alsó tagozatban játékosan segíti, hogy az olvasást és a játékos tanulást megszerettesse a gyerekekkel. Az eszköz és a hozzá tartozó módszerek segítik a gyerekek digitális kompetenciájának kialakítását.

A kidolgozott programcsomag jól illeszkedik a köznevelés céljaihoz, hiszen a kerettantervben, az 1-4. osztályban a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. További nevelési cél a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, az olvasás-szövegértés és a helyes beszéd képességének fejlesztése.

felső tagozat

A kerettantervben az 5–8. évfolyamon az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A LEGO StoryStarter készlet segíti a pedagógus munkáját a kerettantervben megfogalmazott célok elérésében, mivel a tematizált elemek segítségével gyorsan és egyszerűen megoldható a szövegértést és a szövegalkotást fejlesztő feladatok előkészítése. Az előre elkészített elemek használata ugyanakkor lehetőséget nyújt azoknak a tanulóknak is, akik más módon (pl. rajzban) nem tudnák megfelelő formába önteni (például az olvasottak dramatizálása során) a gondolataikat.

középiskola

A LEGO StoryStarter alkalmazása a középiskolás korosztályt abban segíti, hogy megtanuljanak kritikusan és kreatívan gondolkodni – és szórakozni is ugyanabban az időben miközben, fokozzuk a diákok analitikus készségeit. Az eszköz segíti a digitális produktivitással és értékteremtéssel kapcsolatos ismereteket is.

E területek LEGO eszközökkel történő komplex fejlesztése olyan digitális állampolgári és más, a későbbi munkaerőpiaci versenyképességhez elengedhetetlen készségeket is fejleszt, amelyek szükségesek a 21. században a sikeres boldoguláshoz.

A képzés min. 15 fő jelentkező esetén indul.

Időtartam: 3*10 óra, 3 egymást követő nap

Ár: egri helyszínen 40.000 Ft/fő, külső helyszínen 47.000 Ft/fő

2018. szeptember 1-től az ár: egri helyszínen 50.000 Ft/fő, külső helyszínen 57.000 Ft/fő

 

LEGO WeDo robotokkal támogatott élményalapú ismeretátadás az alsó tagozatban

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket megismertesse azzal a szemlélettel, amely a LEGO Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre és korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához, valamint az algoritmikus gondolkodás fejlesztéséhez.

A WeDo készlet segítségével a résztvevők elsajátítják azokat a pedagógiai és módszertani ismereteket, amelyek alkalmazásával a tanulók olyan működőképes modelleket tudnak építeni és programozni, amelyek számos műveltségi területen alkalmazhatóak a műszaki és természettudományoktól kezdve a történetmesélésen át, egészen a nyelvi ismeretek bővítéséig.

A képzés felkészíti a résztvevő pedagógusokat, hogy képesek legyenek a LEGO WeDo foglalkozások élményalapú és projektszemléletű megtervezésére és megtartására a hozzájuk kapcsolódó eszközkészletek és programok segítségével, az alsó tagozatos tanulók körében.

A képzés min. 15 fő jelentkező esetén indul.

Időtartam: 3*10 óra, 3 egymást követő nap

Ár: egri helyszínen 40.000 Ft/fő, külső helyszínen 47.000 Ft/fő

2018. szeptember 1-től az ár: egri helyszínen 50.000 Ft/fő, külső helyszínen 57.000 Ft/fő

 

LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásban

A konstruktív módszerek digitális környezetben való lehetőségeire épített módszertani képzés célja az alsó tagozatban tanítók számára a játékos, élményalapú tanulás módszereivel való megismertetés. Ennek eszközei a LEGO® Education által fejlesztett MoreToMath, matematika oktatására kifejlesztett készlet, valamint a virtuális térbeli alkotást biztosító – akár interaktív táblán is használható –, Math Builder alkalmazások.

A képzés min. 15 fő jelentkező esetén indul.

Időtartam: 3*10 óra, 3 egymást követő nap

Ár: egri helyszínen 40.000 Ft/fő, külső helyszínen 47.000 Ft/fő

2018. szeptember 1-től az ár: egri helyszínen 50.000 Ft/fő, külső helyszínen 57.000 Ft/fő

 

A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott tematika alapján a köznevelésben

A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott tematika alapján  a köznevelésben című 30 órás, akkreditált tanfolyam célja, hogy a résztvevők képesek legyenek az IKT-eszközök kreatív használatára a fejlesztő e-biblioterápia személyiségformáló hatásának erősítése érdekében. Ezért a képzés során a résztvevők segítséget kapnak az IKT-eszközök – többek között interaktív tábla, tabletek – és IKT-technológiák – felhőtechnológia – használatához, annak érdekében, hogy az itt megszerzett tudásukat át tudják adni a diákoknak, valamint magabiztosan tudják ezeket az eszközöket, alkalmazásokat használni a fejlesztő e-biblioterápiás foglalkozások tartása során.

A képzés min. 15 fő jelentkező esetén indul.

Időtartam: 3*10 óra, 3 egymást követő nap

Ár: egri helyszínen 40.000 Ft/fő, külső helyszínen 47.000 Ft/fő

2018. szeptember 1-től az ár: egri helyszínen 50.000 Ft/fő, külső helyszínen 57.000 Ft/fő

 

Digitális pedagógiai asszisztens

A Digitális pedagógiai asszisztens olyan szakember, aki az oktatási folyamatban megjelenő IKT eszközök kezelésében, valamint a digitális tartalmak fejlesztésében, segíteni tudja az iskolai munkát. További feladata, hogy segítse a pedagógusok önálló innovatív kezdeményezéseinek a tervezését, kivitelezését, és biztosítja az órai munkához a technikai környezet megteremtését.

A képzés min. 15 fő jelentkező esetén indul.

Időtartam: 6*10 óra, 2*3 egymást követő nap (a két képzési alkalom között 1 hét szünet).

Ár: 80.000 Ft/fő

2018. szeptember 1-től az ár: 100.000 Ft/fő

 

Képzéseinkről részletesen tájékozódhat a http://mediainformatika.uni-eger.hu/hu/mediainf/kepzesek/lego weboldalon.